Особливості нарахування та виплат матеріальної допомоги

КАДРОВИК & ОПЛАТА ПРАЦІ, № 3 (27) березень 2018

Tatyana_Fedorenko_Intercomp Ukraine.JPG

Тетяна ФЕДОРЕНКО, бухгалтер з розрахунку заробітної плати, Intercomp Україна

Згідно із Законом України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР працівнику виплачується заробітна плата за трудовим договором відповідно до виконаної ним роботи. Також можуть бути нараховані додаткові виплати у вигляді премій, над- бавок та матеріальної допомоги

ЗАКОНОДАВСТВО

 Податковий кодекс України (далі — ПКУ)  Закон України «Про загальнообо- в’яз кове державне соціальне стра- хування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105)  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформу- вання загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77-VIII (далі — Закон № 77)
 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 (далі — Інструкція № 5)    

Чіткого визначення матеріальної допомоги немає в жодному із за- конодавчих документів України. Однак попри це з нормативно-право- вих актів можна виділити наступні види матеріальної допомоги.

 ВИД МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  ЗАКОНОДАВЧА НОРМА
 Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників на оздоровлення, у зв’язку з еколо- гічним станом  пункт 2.3.3 Інструкції № 5
 Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприєм- ством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання  пункт 3.31 Інструкції № 5
 Матеріальна допомога на лікування та медичне обслуговування, що надається працівникові підприємства або членам його сім’ї першого ступеня за наявності підтверджуючих документів  пункт 165.1.19 ПКУ
 Матеріальна допомога на поховання, що виплачується державним Фондом соціального страхування на працівника або членів його сім’ї, що перебували на його утриманні  Закон № 1105

Щоб провести достовірний облік матеріальної допомоги, потріб- но чітко визначити, який саме вид нарахування застосовується та чи наявні всі потрібні для цього документи.

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА СИСТЕМАТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Можливість надання такої допомоги працівникам передбачає ко- лективний договір (положення про оплату праці). Так, колективний договір міститиме пункт:

«Матеріальна допомога систематичного характеру, надається всім працівникам (для оздоровлення, перед виходом у відпустку терміном не менше 14 календарних днів), які працюють за графіком позмінної роботи та відпрацювали протягом року перед початком відпустки не менше 1 500 годин».

Підставою для нарахування та виплати допомоги є заява праців- ника (зразок 1) та наказ по підприємству (зразок 2).

зразок 1.JPG

2зразок 1.JPG

Хоча ПКУ не містить норм, які б розмежовували матеріальну допомогу на система- тичну та разову, у листі ДПС від 26 березня 2011 року № 6005/6/17-0715 зазначено, що матеріальна допомога, яка має систематичний характер і надається всім або біль шості працівників, з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати та включається в загальний місячний оподатковуваний дохід платника податку. 

У формі № 1ДФ відображення за ознакою «101 Заробітна плата».

Відображення в обліку:

 Зміст операції  Д-т  К-т  Сума
 Нараховано матеріальну допомогу, передбачену колективним договором  93   661  5 000,00
 Нараховано ЄСВ на матеріальну допомогу      93      651 1 100,00
 Утримано ПДФО з матеріальної допомоги      661      641  900,00
 Утримано військовий збір з матеріальної допомоги      661      642  75,00

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА РАЗОВОГО ХАРАКТЕРУ

Надається підприємством окремим працівникам у зв’язку з сімей- ними обставинами. Підставою для виплати такої допомоги є наказ або розпорядження керівника (зразок 4) на основі заяви працівника (зразок 3).

У цьому випадку працівнику потрібно надати матеріальну допо- могу у зв’язку з сімейними обставинами лише на підставі заяви та без інших підтверджуючих документів. Тобто матеріальна допомога не є цільовою і її можна вважати благодійною.

Розмір такої виплати залишається на розгляд керівника. Тому, згід- но з підпунктом 170.7.3 ПКУ оподатковується тільки та сума, яка су- марно за рік перевищила граничний розмір доходу, для отримання податкової соціальної пільги, встановленої на початок поточного ро- ку, що на 1 січня 2018 року становить 2 470,00 грн. ЄСВ на таку допомогу не нараховується.

зразок 3.JPG

зразок 4.JPG

Відображення в обліку: 

 Зміст операції   Д-т  К-т   Сума
 Нараховано нецільову разову матеріальну допомогу, передбачену межами підпункту 170.7.3 ПКУ      94   663    2 470,00
 Нараховано нецільову разову матеріальну допомогу, поза межами, передбаченими підпунктом 170.7.3 ПКУ      94      663  130,00
 Утримано ПДФО з нецільової разової матеріальної допомоги      663      641   23,40
 Утримано військовий збір з нецільової разової матеріальної допомоги      663      642   1,95

У звіті № 1ДФ така матеріальна допомога відображається за озна- кою «169 Благодійна допомога» 2 470,00 грн, а перевищена сума допомоги над граничним розміром включається до загального мі- сячного оподатковуваного доходу платника податку, обкладається ПДФО, військовим збором та відображається у формі № 1ДФ з озна- кою доходу «126 Додаткове благо» або «127 Інші доходи», оскільки нормативно-правовими актами чітко не визначено, за якою ознакою доходу потрібно показувати суму разової матеріальної допомоги, що не є благодійною та включена до суми оподаткування.

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Згідно з підпунктом 165.1.19 ПКУ, якщо працівник підприємства до заяви на виплату матеріальної допомоги (зразок 5) додав підтвер- джуючі документи про витрати на медичне обстеження, висновок лікаря про призначення лікування, чеки тощо, то така виплата вважа- ється цільовою та не оподатковується, незалежно від суми. У форму № 1ДФ включається як «143 Допомога на лікування та медичне обслуговування».

Відображення в обліку:

 Зміст операції  Д-т  К-т  Сума
 Нараховано цільову матеріальну допомогу      94      663  3 200,00

зразок 5.JPG
зразок 6.JPG

МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ ВІД ФСС

Ця виплата здійснюється з Фонду соціального страхування (далі — ФСС) у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які пере- бували на її утриманні і не мали самостійні джерела засобів до існу- вання. Якщо у попередніх випадках сума допомоги може регулюва- тися залежно від різних факторів, то тут суму виплати встановлює ФСС, що на сьогодні становить 4 100,00 грн (Постанова ФСС від 8 лютого 2017 року № 17).

Для отримання такої допомоги, згідно з частиною 4 статті 31 За- кону № 1105, член сім’ї або інша особа, яка здійснила поховання, подає до підприємства наступні документи:

  • заяву про виплату допомоги на поховання (зразок 7);
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (або довідка сіль- ської ради для отримання одноразової допомоги на поховання);
  • копію свідоцтва про смерть;
  • довідку з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи (у разі подання праців- ником заяви на померлого члена сім’ї, що перебував на його утриманні).

зразок 7.JPG

При оформленні цієї допомоги згода керівника не потрібна, оскільки кошти надає ФСС. Бухгалтерія підприємства формує та подає заяву-розрахунок, відповідно до якої ФСС протягом 10 робо- чих днів здійснює фінансування. Після надходження, кошти випла- чуються замовнику в повному обсязі без оподаткування. У форму № 1ДФ для цієї виплати вказується ознака доходу «146 Виплата на поховання».

Відображення в обліку:

 Зміст операції  Д-т  К-т  Сума
 Нараховано матеріальну допомогу на поховання за заявою працівника      378      663  4 100,00
 Надійшли кошти від ФСС      311      378   4 100,00
 Виплачена матеріальна допомога на поховання      663      311  4 100,00

ВИСНОВОК

Ситуації надання матеріальної допомоги можуть бути дуже схожими між собою і навіть однаковими. Один і той же випадок можна обліковувати по-різному, а правильність нарахування, оподаткування та обліку залежить від того, які документи додаються до заяви працівника і чи додаються взагалі.