Оплата праці при підсумованому обліку робочого часу

Світлана Жаркова,
експерт з питань оплати праці, Intercomp

Останнім часом у багатьох бухгалтерів виникають чимало питань стосовно оплати праці співробітникам при підсумованому обліку робочого часу.

З початку дамо визначення терміну що ж таке підсумований облік. Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) підсумований облік робочого часу - це спеціальний облік робочого часу, який запроваджується на безперервно діючих підприємствах, в установах і організаціях (далі - підприємствах), а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу. До такого виду робіт можна віднести роботу охоронців, медичного персоналу (чергування), робітників, зайнятих у сільськогосподарській сфері та інше.

Треба зазначити, що підсумований облік робочого часу, як правило, регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі його відсутності можуть бути прописані в колективному договорі. Якщо на підприємстві такий облік прямо непередбачений законодавством, то в такому випадку він вводиться керівником підприємства на підставі наказу. У колективному договорі також повинні бути закріплені умови та порядок організації підсумованого обліку робочого часу на підприємстві та його обліковий період. Як правило, це календарний місяць. Але в деяких випадках, якщо у зв’язку з особливістю виробництва виникає необхідність встановити інший обліковий період, підприємство може обрати для себе за обліковий період квартал, півроку або рік (п.6 Методичних рекомендацій Мінсоцполітики № 138 від 19.04.2006). У сільському господарстві (в рільництві) може застосовуватися розрахунковий річний період (від початку весняно-польових до закінчення осінньо-польових робіт). Самі ж графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норму тривалості робочих годин, передбаченого ст. 50 та 51 КЗпП.

Час, який співробітник відпрацював понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою робочого часу за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, протягом якого працівник був звільнений від виконання трудових обов'язків у зв'язку з відпусткою, виконанням державних або громадських обов'язків, тимчасовою непрацездатністю тощо.

Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду і при погодинній системі оплати праці оплачується у подвійному розмірі годинної ставки. При відрядній системі оплати праці відпрацьований робочий час понад норму оплачується шляхом доплати за всі відпрацьовані наднормові години у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якої проводиться погодинно.

Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною роботою. Переробіток норми робочого часу, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, може компенсуватися додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

Облік робочого часу по кожному працівнику має провадитись наростаючим підсумком з початку встановленого облікового період.

Графік роботи та заповнення табелю робочого часу Як було зазначено вище підсумований облік робочого часу регулюється графіком роботи або змінності, який складається на весь обліковий період. У графіку зазначаються такі критерії як тривалість щоденної роботи працівників, час початку та закінчення роботи, час на відпочинок та прийом їжі тощо. При складанні графіків роботи потрібно урахувати по-перше: норми робочого часу за певний обліковий період. Вони установлюються щорічними листами Мінпраці. По-друге: час наднормової роботи та час відпочинку. Графіки затверджуються адміністрацією підприємства і подаються для ознайомлення працівникам не менш як за місяць до введення їх у дію. Табель заповнюється щомісячно на підставі первинних документів (лікарняні листки, накази про відпустки, прийом або звільнення працівників тощо).

Приклад 1

Припустимо, що на підприємстві ПП «Агро-сервіс плюс» працює працівниця Кузьменко Г.І., яка займає посаду кухаря і працівник Матусевич Н.Г., який є черговим. Обом співробітникам був встановлений графік робот з використанням підсумованого обліку робочого часу. Так для Кузьменко Г.І. встановлений графік робот - 2 доби через 2 по 11 робочих годин, а черговому Матусевичу Н.Г – 1 доба через 3 по 22 години. Обліковим періодом для розрахунків є проміжок часу з 01.07.2012 р. по 15.09.2012 р. (рис. 1,2,3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

У серпні місяці Кузьменко Г.І. з 02.08.2012 р. по 06.08.2012 р. не працювала у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, тобто була відсутня на роботі згідно графіка 33 години. В свою чергу Матусевич Н.Г. знаходився у неоплачуваній відпустці з 21.08.2012 р. по 25.08.2012 р . і відповідно був відсутній на роботі 44 години. Тепер наведемо приклад того, як це потрібно відобразити у табелі обліку використання робочого часу. (рис. 4,5,6)

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

На основі заповнених табелів можемо розрахувати фактично відпрацьований час

Час, який фактично відпрацьований за квартал:

Час хвороби за графікм роботи у КузьменкоГ.І. становить 33 години (за період з 02.08.2012 по 06.08.2012)

Час, за який Матусевич Н.Г. був відсутній на робочому місці у зв’язку з неоплачуваною відпусткою становить 44 години (за період з 21.08.2012 по 25.08.2012)

Таблиця 1.

ПІБ Розрахунковий період Відпрацьовано годин Невідпрацьований час
Кузьменко Г.І. 01.07.2012-31.07.2012 176 0
01.08.2012-31.08.2012 143 33
01.09.2012-15.09.2012 77 0
Матусевич Н.Г. 01.07.2012-31.07.2012 154 0
01.08.2012-31.08.2012 132 44
01.09.2012-15.09.2012 110 0
Оплата праці

Нарахування заробітної плати проводиться на підставі табеля обліку робочого часу та графіка робіт. Якщо співробітник дотримується графіка виходів, то для нього застосовується поняття стану нормальної діяльності, і за відпрацьований час йому нараховується оклад згідно погодинної оплати праці у повному обсязі.

Коли робочий день за графіком роботи припадає на суботу чи неділю, то цей день оплачується як звичайний робочий день на загальних підставах.

Якщо за період роботи працівник був на лікарняному або у відпустці, то такі виплати розраховуються на підставі середнього заробітку. Механізм розрахунків середнього заробітку прописано у листах Мінпраці України: для відпусткових зазначається у Порядку № 100, а для лікарняних – у Порядку № 1266.

При підсумованому обліку робочого часу розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності проводиться виходячи з розрахунку середньогодинної заробітної плати, яка визначається шляхом ділення нарахованої заробітної плати за розрахунковий період на кількість годин, відпрацьованих працівником в цьому розрахунковому періоді. Звернемо увагу на те, що оплата тимчасової непрацездатності здійснюється лише за робочі години, які встановлені графіком роботи.

Приклад 2

Наведимо розрахунок заробітної плати для двох зазначений вище працівників за умови що місячний оклад КузьменкоГ.І. становить 2500,00 грн., а Матусевич Н.Г. 2000,00 грн. (кількість відпрацьованого часу див. у прикладі 1.).

Спочатку визначимо розмір годинної ставки для кожного працівника окремо.

Для Кузьменко Г.І. цей розмір за липень 2012 р. становитиме 14,20 грн. (2500,00 грн./176 год., де 176 год. – норма робочого часу за липень. За серпень 2012 р. – 14,29 грн. (2500,00 грн./175 год., де 175 – норма робочого часу за серпень). За вересень 2012 р. – 15,63 грн. (2500,00 грн./160 год., де 160 – норма робочого часу за вересень).

Аналогічно робимо розрахунки для Матусевич Н.Г. Отже за липень 2012 р. – 11,36 грн. (2000,00 грн. /176 год.); за серпень 2012 р. – 11,43 грн. (2000,00 грн. /175 год.); за вересень 2012 р. 12,50 грн. (2000,00 грн. /160 год.).

Таким чином заробітна плата Кузьменко Г.І. за квартал складе:

За відпрацьований час:

Липень – 14,20*176=2500,00 грн.

Серпень – 14,29*143=2043,47 грн.

Допомога по тимчасовій непрацездатності – 407,86 грн. (таблиця 2.)

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Таблиця 2

Рiк

Мiсяць

Дохiд

Межа

Вiдпрацьовано

Днiв

Годин

2012

Травень

1 384

18 598

8

88

2012

Червень

2 913,91

18 598

16

176

2012

Липень

2 500,00

18 734

16

176

Итого:

6 797,56

40

440

Середньогодинна:

15,45 грн.

% оплаты:

80,00

Нарахування:

Період

Вид нарахування

Сумма

Оплачується

Початок

Закінчення

Раб.год (згідно графіка)

02,08,2012

06,08,2012

Оплата лікарняних листів

407,86

33

Итого:

407,86

33

Отже сума допомоги складає:

6797,56/440*33=15,45*33=509,82*80%=407,86

Вересень – 15,63*77=1203,51 грн.

Заробітна плата Матусевич Н.Г. за квартал складає:

За відпрацьований робочий час:

Липень – 11,36*154=1749,44 грн.

Серпень – 11,43*132=1508,76 грн.

Вересень – 12,50*110=1375,00 грн.