Порушення трудового законодавства: основні помилки.

Anastasiya_Plutalova.jpg
Копил Ольга, Менеджер з персоналу Intercomp Україна

Дотримання підприємством,установою, організацією норм діючого законодавства України є обов’язковою вимогою.  Особливої уваги потребує трудове законодавство.  Адже ґрунтуючись саме на його аспектах, здійснюються всі процеси прийняття, переведення, звільнення працівників.

Наразі пропоную  розглянути найбільш поширені прецеденти порушення трудового законодавства працедавцями.

            Отже, процес взаємодії працівника з працедавцем починається з укладання трудового договору.  Зауважу, що укладати трудовий договір з особою, якій заборонено згідно з медичним висновком певна робота за станом здоровя забороняється.  Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. На підставі даного наказу вноситься відповідний запис в трудову книжку протягом 5 днів.

Серед поширених порушень трудового законодавства на етапі прийняття нового співробітника:

-         відстрочення оформлення трудових відносин або неналежне їх                 оформлення;

-         при укладанні письмового трудового договору прописані  норми, що суперечать діючому законодавству;

-         наявність у  трудовому договорі, або інших локальних нормативних актах умов, що погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю;

-         найменування  професії або посади, на яку приймається працівник  не відповідає найменуванню професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі  України  ДК 003:2010 «Класифікатор професій»:

наприклад,  розповсюджені «помилкові назви посад» офіс-менеджер, спеціаліст з продажу,  бухгалтер-касир та інші.

-         оформлений наказ не надається працівникові для ознайомлення під підпис;

-          оформлення  трудової книжки з порушеннями (зокрема, з порушеннями Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників);   відсутність книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

-         відсутність відомостей про проходження працівником інструктажу з

охорони праці;

-         порушення строків випробування при прийнятті на роботу. Адже при укладенні трудового договору може бути встановлено обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Важливо зазначити, що законодавством встановлені певні строки випробування при прийнятті на роботу.  Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах ( згідно ст.27 КЗпП України;

-          встановлення випробування категоріям осіб, яким  встановлювати випробування не можна (згідно ст. 26 КЗпП України), зокрема:

особам, які не досягли вісімнадцяти років,

молодим робітникам після закінчення професійних навчально-виховних закладів,

молодим спеціалістам після закінчення вищих навчальних закладів,

 особам, звільненим у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби,

інвалідам, направленим на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи,

особам при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством. 

 

     До поширених порушень з боку працедавця також відносяться:

-         не дотримання вимог в сфері охорони праці;

-         порушення законодавства про захист персональних даних;

-         відсутність штатного розпису на підприємстві, установі, організації;

-         відсутність журналів обліку наказів;

-         відсутність табелю обліку використання робочого часу;

-          відсутність посадових інструкцій;

-         відсутність особових справ працівників (або не повний комплект документів в особовій справі);

-         відмова в наданні відпусток працівникам;

-         встановлення випробувального терміну при переведенні працівника на іншу посаду;

-         після укладення безстрокового трудового договору переведення на строковий трудовий договір;

-         звільнення працівників, порушуючи норми діючого законодавства України (зокрема, звільнення з ініціативи працедавця під час перебування працівника на лікарняному, звільнення працівника за прогул з порушенням термінів), не видача трудової книжки в день звільнення.

            Отже, кожен керівник підприємства, установи, організації має усвідомлювати важливість ведення кадрового діловодства згідно норм діючого законодавства України.  Саме тому працівники відділу кадрів мають  своєчасно  відстежувати всі зміни в трудовому законодавстві.   Адже Відповідно до статті 265 КЗпП України, будь-яка особа, винна у порушенні законодавства про працю, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.  За порушення трудового законодавства (наприклад, незаконне звільнення працівників, несвоєчасна виплата заробітної плати, порушення правил охорони праці, невиконання зобов'язань згідно з  колективними договорами тощо) посадові особи несуть відповідальність. Суб'єктами такої відповідальності можуть бути власники підприємств, керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів, а також інші посадові особи, які безпосередньо відповідають за дотримання законодавства про працю.

 

 Джерело: Журнал "Праця і Закон" № 12 (168) 2013